تقویم رومی

تقویم میلادی
نمونه: MM, 1972, MCMLXXXVIII
تبدیل
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

نتیجه

تقویم رومی - 1972

سایر تقویم ها - 1972 

تقویم اسلامی - AH 1392
تقویم اسلامی - 1972
تقویم بنگالی - 1972
تقویم برمه ای - 1972
تقویم عبری - JE 5732