تقویم رومی

گریگوری (میلادی) [AD]
نمونه: MM, 1972, MCMLXXXVIII
تبدیل
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

نتیجه

سال میلادی در روم

سایر تقویم ها - 1972 

سال میلادی به عربی
عبری (یهودی) [JE] - واریته
ژاپنی (شوا)
تایوانی (مینگو)
نپالی (بیرکام ساموات) [BS]