تقویم رومی

نمونه: MM, 1972, MCMLXXXVIII
تبدیل
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

سکه های نمونه 


سکه :: واتیکان سیتی 5 لیره 1972
کشور:
واتیکان سیتی
عنوان:
5 لیره
سال:
MCMLXXII ⇆ 1972

سکه :: واتیکان سیتی 200 لیره 1989
کشور:
واتیکان سیتی
عنوان:
200 لیره
سال:
MCMLXXXIX ⇆ 1989

سکه :: واتیکان سیتی 100 لیره 1975
کشور:
واتیکان سیتی
عنوان:
100 لیره
سال:
MCMLXXV ⇆ 1975