تقویم عبری

تبدیل
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

سکه های نمونه 


سکه :: اسراییل 5 آگوروت جدید 1980
کشور:
اسراییل
عنوان:
5 آگوروت جدید
سال:
ם"שת ⇆ 1980

سکه :: اسراییل 10 آگوروت 2003
کشور:
اسراییل
عنوان:
10 آگوروت
سال:
ג"סשתה ⇆ 2003

سکه :: اسراییل 1 لیره 1977
کشور:
اسراییل
عنوان:
1 لیره
سال:
ז"לשת ⇆ 1977