Yahudi takvimi

Çeviri
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Örnek madeni paralar 


Madeni para :: İsrail 5 Yeni agorot 1980
Ülke:
İsrail
nominal değer:
5 Yeni agorot
yıl:
ם"שת ⇆ 1980

Madeni para :: İsrail 5 Agorot 2003
Ülke:
İsrail
nominal değer:
5 Agorot
yıl:
ג"סשתה ⇆ 2003

Madeni para :: İsrail  1 Lira  1977
Ülke:
İsrail
nominal değer:
1 Lira
yıl:
ז"לשת ⇆ 1977