تقویم نپالی

تبدیل
१२३४५
६७८९०
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1969, २०४१, 2010, २०११