تقویم تایوانی

تبدیل
一二三四五
六七八九十
百〇元年
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1954, 年九十, 2010, 年八十八