تقویم ایرانی

تبدیل
۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۰
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1935, ۱۳۵۹, 2010, ۱۲۰۴