Tarikh Romawi

Tarikh Romawi
Tukar
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1988 

Tarikh Islam - AH 1408
Tarikh Islam - 1988
Tarikh Bengali - 1988
Tarikh Burma - 1988
Tarikh Ibrani - JE 5748