Tarikh Nepal

Tarikh Nepal
Tukar
१२३४५
६७८९०
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1997 

Tarikh Islam - AH 1418
Tarikh Islam - 1997
Tarikh Bengali - 1997
Tarikh Burma - 1997
Tarikh Ibrani - JE 5757