Tarikh Nepal

Tarikh Nepal
Tukar
१२३४५
६७८९०
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1984 

Tarikh Islam - AH 1404
Tarikh Islam - 1984
Tarikh Bengali - 1984
Tarikh Burma - 1984
Tarikh Ibrani - JE 5744