Tarikh Nepal

Tarikh Nepal
Tukar
१२३४५
६७८९०
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1954 

Tarikh Islam - AH 1373
Tarikh Islam - 1954
Tarikh Burma - 1954
Tarikh Ibrani - JE 5714
Tarikh Ibrani - JE 5714