تقویم ها

  تبدیل
  平成一二三
  昭和四五六
  正大七八九
  治明十元年
  12345
  67890

  اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
  年一十和昭, 1989, 平成五年