تقویم ژاپنی

تبدیل
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
年一十和昭, 1989, 平成五年