Tarikh Jepun

Tarikh Jepun
Tukar
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1965 

Tarikh Islam - AH 1384
Tarikh Islam - AH 1385
Tarikh Islam - 1965
Tarikh Burma - 1965
Tarikh Ibrani - JE 5725