Tarikh Jepun

Tarikh Jepun
Tukar
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1936 

Tarikh Islam - AH 1355
Tarikh Islam - 1936
Tarikh Iran - SH 1315
Tarikh Taiwan - 25
Tarikh Taiwan - 25