Tarikh Jepun

Tarikh Jepun
Tukar
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1993 

Tarikh Islam - AH 1413
Tarikh Islam - AH 1414
Tarikh Islam - 1993
Tarikh Bengali - 1993
Tarikh Burma - 1993