تقویم عبری

تبدیل
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה