تقویم برمه ای

تبدیل
၁၂၃၄၅
၆၇၈၉၀
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1965, ၁၉၅၄, 2010, ၁၉၄၉