Tarikh Burma

Tarikh Burma
Tukar
၁၂၃၄၅
၆၇၈၉၀
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1999 

Tarikh Islam - AH 1420
Tarikh Islam - 1999
Tarikh Bengali - 1999
Tarikh Ibrani - JE 5759
Tarikh Ibrani - JE 5759