Tarikh Burma

Tarikh Burma
Tukar
၁၂၃၄၅
၆၇၈၉၀
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1995 

Tarikh Islam - AH 1415
Tarikh Islam - 1995
Tarikh Bengali - 1995
Tarikh Ibrani - JE 5755
Tarikh Ibrani - JE 5755