Tarikh Burma

Tarikh Burma
Tukar
၁၂၃၄၅
၆၇၈၉၀
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1980 

Tarikh Islam - AH 1400
Tarikh Islam - 1980
Tarikh Bengali - 1980
Tarikh Ibrani - JE 5740
Tarikh Ibrani - JE 5740