Tarikh Burma

Tarikh Burma
Tukar
၁၂၃၄၅
၆၇၈၉၀
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1975 

Tarikh Islam - AH 1395
Tarikh Islam - 1975
Tarikh Bengali - 1975
Tarikh Ibrani - JE 5735
Tarikh Ibrani - JE 5735