Tarikh Burma

Tarikh Burma
Tukar
၁၂၃၄၅
၆၇၈၉၀
12345
67890

Hasil

Kalendar Gregory

Kalendar lain - 1965 

Tarikh Islam - AH 1384
Tarikh Islam - AH 1385
Tarikh Islam - 1965
Tarikh Ibrani - JE 5725
Tarikh Ibrani - JE 5725