تقویم ها

  تبدیل
  ١٢٣٤٥
  ٦٧٨٩٠
  12345
  67890

  اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
  1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣