تقویم اسلامی

تبدیل
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣