İslami takvim

İslami takvim
Çeviri
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

sonuç

Gregoryen takvimi
Gregoryen takvimi

Diğer takvimler - 1916 

İran takvimi - SH 1295
Japon takvimi - Yr. 5
Tayvan takvimi - 5
Tayvan takvimi - 5